NDW: Đinh Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 122,176 CP

NDW: Đinh Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 122,176 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Hòa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NDW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 122,176 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/10/2023.

HNX