NFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NFC của CTCP Phân lân Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi chi tiết nội dung họp kèm theo giấy mời họp cho các cổ đông sau khi có danh sách người sở hữu chứng khoán.

Xem thêm tại hnx.vn