NHT: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2024

NHT: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2024

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm