16:18, 04/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 14,307,325 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 07/06/2022

Tài liệu đính kèm