Ninh Thuận giám sát tài chính 4 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NIWACO) hiện do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Ảnh: NIWACO
Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NIWACO) hiện do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Trong ảnh Văn phòng NIWACO (Nguồn: NIWACO).

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký quyết định ban hành kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ phải lập báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung cụ thể gồm tình hình bảo toàn và phát triển vốn; tình hình đầu tư dự án, đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, huy động vốn và sử dụng vốn huy động; quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả; tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính; tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ…

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp, Sở Tài chính tiến hành thẩm định, đánh giá và xem xét hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tình hình thanh khoản và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Mục đích nhằm phát hiện doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý.

Đối với Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty phải lập báo cáo giám sát tài chính gửi Sở Tài chính.

Trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo người đại diện thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 160, Luật doanh nghiệp.

Thời gian các doanh nghiệp này gửi báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2023 là trước ngày 15/4/2024; đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 là trước ngày 15/8/2024.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc giám sát tài chính nhằm mục tiêu đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Cùng với đó, kết quả giám sát tài chính cũng giúp chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời…

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng giám sát có bốn doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Xem thêm tại baodautu.vn