NNG: Phê duyệt của SBV-CN TP Hồ Chí Minh về đăng ký khoản vay nước ngoài (Indorama Netherlands B.V.)

NNG: Phê duyệt của SBV-CN TP Hồ Chí Minh về đăng ký khoản vay nước ngoài (Indorama Netherlands B.V.)

.

HNX

Tài liệu đính kèm