NQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website: http://quawaco.com.vn/ và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6 Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Ngày 24/06/2023

HNX