14:08, 29/06/2022

NRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đào Thị Bạch Phượng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Bạch Phượng
  - Mã chứng khoán: NRC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,541,000 CP (tỷ lệ 22.16%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,541,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13,000,000 CP (tỷ lệ 14.74%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/06/2022.

  HNX