14:28, 05/08/2022

NTF: Công ty TNHH MTV Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn- Mã chứng khoán: NTF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,215,130 CP (tỷ lệ 20.25%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,215,130 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/08/2022.

  HNX