NVL: Nghị quyết HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

NVL: Nghị quyết HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm