NVP: Bổ nhiệm Ông Phạm Huy Hùng đảm nhận vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay cho Ông Đỗ Đức Thịnh

NVP: Bổ nhiệm Ông Phạm Huy Hùng đảm nhận vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay cho Ông Đỗ Đức Thịnh

HNX

Tài liệu đính kèm