NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc

NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc

.

HNX

Tài liệu đính kèm