NVP: Thông báo mời họp và Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NVP: Thông báo mời họp và Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm