ODE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

ODE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ODE của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5. tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2. quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến họp ngày 24/06/2023

HNX