ODE: Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ODE: Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm