09:11, 19/07/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đã mua 14,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thanh Thanh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: PCT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 14,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,300 CP (tỷ lệ 0.06%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 12/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 14/07/2022.

  HNX