PGD: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét giữa niên độ

PGD: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét giữa niên độ

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét giữa niên độ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm