PGD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

PGD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm