11:08, 17/06/2022

PGN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu thập phân sẽ được Công ty hủy bỏ.
  - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là: 160 x12%=19,2 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 19 cổ phiếu và 0.2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

  HNX