14:52, 10/03/2022

PLE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLE của CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30, thứ Sáu ngày 15/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

  HNX