PLP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

PLP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm