PLP: Giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

PLP: Giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm