PLP: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

PLP: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm