PLX: Giải trình BCTC năm 2022 sau KT

PLX: Giải trình BCTC năm 2022 sau KT

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giải trình BCTC năm 2022 sau KT như sau: 

HOSE

Tài liệu đính kèm