PMT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2023, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Công ty;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX