BCTC 2023 PMT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,47% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 3,91%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 94,25%, trong đó chi phí lãi vay giảm 94,69%.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến giảm số dư vay 33,33%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 62,07% và chi phí quản lý giảm 12,6%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây