11:03, 21/06/2022

PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đã mua 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
  - Mã chứng khoán: PMW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30,630 CP (tỷ lệ 0.08%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35,630 CP (tỷ lệ 0.09%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 16/06/2022.

  HNX