15:20, 14/06/2022

PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đăng ký mua 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
  - Mã chứng khoán: PMW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30,630 CP (tỷ lệ 0.08%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2022.

  HNX