PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đăng ký mua 5,000 CP

PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đăng ký mua 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30,630 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2022.

HNX