PNG: Nhận được Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Thế Hiếu - Tổng Giám đốc

PNG: Nhận được Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Thế Hiếu - Tổng Giám đốc

.

HNX

Tài liệu đính kèm