15:25, 19/05/2022

POT: Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên BKS - đã bán 13,101 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Hùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: POT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13,121 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13,121 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 13,101 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp cổ phiếu lẻ
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

  HNX