16:47, 17/02/2022

PSE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  PSE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX