PSN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

PSN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSN của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/11/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/11/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.năm 2022

HNX