PTH: Hoàng Đức Diện - Thành viên BKS - đăng ký mua 6,076 CP

PTH: Hoàng Đức Diện - Thành viên BKS - đăng ký mua 6,076 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Đức Diện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,653 CP (tỷ lệ 0.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,076 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/09/2023.

HNX