PTT: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Bá Nghị. Ông Đỗ Như Tiến được bầu vào chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

PTT: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Bá Nghị. Ông Đỗ Như Tiến được bầu vào chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

HNX

Tài liệu đính kèm