11:32, 20/01/2022

PVA: Nguyễn Ngọc Bảng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 26,910 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Bảng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: PVA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26,910 CP (tỷ lệ 0.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26,910 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/01/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/02/2022.

  HNX