PVA: Nguyễn Ngọc Bảng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 26,910 CP

PVA: Nguyễn Ngọc Bảng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 26,910 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Bảng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26,910 CP (tỷ lệ 0.12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26,910 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/02/2022.

HNX