17:03, 11/03/2022

PVA: Nguyễn Văn Phúc - Kế toán trưởng - đã bán 1,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Phúc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: PVA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 04/03/2022.

  HNX