PVA: Nguyễn Văn Phúc - Kế toán trưởng - đã bán 1,000 CP

PVA: Nguyễn Văn Phúc - Kế toán trưởng - đã bán 1,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/03/2022.

HNX