PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVY của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Địa chỉ: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp

HNX