QHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHD của CTCP Que hàn điện Việt Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Quyết định những vấn đề khác thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Xem thêm tại hnx.vn