BCTC 2023 QHD - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 29,51% so với cùng kỳ, đạt 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 3,47% trong quý này, còn giá vốn tăng chậm hơn 0,28%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp lên 20,32%.
  • Chi phí tài chính giảm 23,42%, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,43%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 42,46%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 55 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 34,3%, chi phí quản lý giảm 0,47%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây