QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chung Thành Đông
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350,000 CP (tỷ lệ 5.15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 350,000 CP (tỷ lệ 5.15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/08/2022.

HNX