QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 250,000 CP

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 250,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chung Thành Đông
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350,000 CP (tỷ lệ 5.15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/08/2022.

HNX