QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX