QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4.14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 414 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam, số 781 Phan Chu Trinh, phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bắt đầu từ ngày 25/05/2023. Cổ đông đăng ký qua điện thoại trước 02 ngày làm việc và mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

HNX