17:07, 14/07/2021

RCD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Hiếu

Trong bài viết này:

  RCD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Hiếu

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Hiếu
  - Họ tên người có liên quan: Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang
  - Mối quan hệ: Giám đốc
  - Tỷ lệ nắm giữ: 6.57%
  - Mã chứng khoán: RCD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74,300 CP (tỷ lệ 1.53%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 74,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 318,600 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 6.57%
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 318,600 CP
  - Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 6.57%
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/07/2021.

  HNX