14:20, 27/07/2022

SBS: Dương Thị Thu Hà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã bán 70,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Hà
  - Mã chứng khoán: SBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70,000 CP (tỷ lệ 0.06%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Mạnh Hùng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 70,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 25/07/2022.

  HNX