10:25, 26/05/2022

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 21/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX