SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX