SD9: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD9 của CTCP Sông Đà 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9. tòa nhà Sông Đà 9. đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2. quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

Xem thêm tại hnx.vn