SDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDG của CTCP Sadico Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ

HNX