11:03, 12/01/2022

SDJ: Nguyễn Thị Minh Tâm - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Tâm
  - Mã chứng khoán: SDJ
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trọng Thấu
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,081,000 CP (tỷ lệ 47.91%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 305,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá theo kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

  HNX