SDK: Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

SDK: Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SDK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 CP0,77%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2023.

HNX